dilluns, 19 de juny de 2017

energia geotermica


L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra.És una energia inesgotable basada en l'energia de l'interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.
Habitualment es basa simplement a aprofitar que al subsòl la temperatura és més calenta que a la superfície, en hivern, i en canvi més fresca, a l'estiu. Això és conseqüència del fet que les capes superficials de la Terra s'escalfen i refreden amb molta més facilitat que l'interior, que es manté a temperatura constant al llarg de les estacions.
Resultat d'imatges de INFOGRAFIA CENTRAL GROTERMICA

dilluns, 12 de juny de 2017

Energia térmica


L'energia tèrmica (també energia calòrica o energia calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. En tots els materials els àtoms que formen les seves molècules estan en continu moviment ja sigui traslladant o vibrant. Aquest moviment implica que els àtoms tinguin una determinada energia cinètica a la que nosaltres  anomenem calor, energia tèrmica o energia calorífica.


Energia solar

L'energia solar és l'energia continguda en la radiació solar que és transformada mitjançant els corresponents dispositius, en forma tèrmica o elèctrica, per al seu consum posterior allà on es necessiti. L'element encarregat de captar la radiació solar i transformar-la en energia útil és el panell solar.


Energia èolica


L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. El terme eòlic prové del llatí Aeolicus, pertanyent o relatiu a Èol, déu dels vents a la mitologia grega. L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.
Actualment, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia elèctrica mitjançant aerogeneradors. A finals de 2007, la capacitat mundial dels generadors eòlics va ésser de 94,1 gigawatts.Mentre que l'eòlica genera al voltant d'1% del consum elèctric mundial, representa al voltant del 19% de la producció elèctrica a Dinamarca, 9% a Espanya i Portugal, i un 6% a Alemanya i Irlanda (Dades del 2007).

Producció

L'energia del vent es troba relacionada amb el moviment de les masses d'aire que es desplacen d'àrees d'alta pressió atmosfèrica cap a d'altres adjacents de baixa pressió, amb velocitats proporcionals al gradient de pressió.
Els vents són generats a causa de l'escalfament no uniforme de la superfície terrestre per part de la radiació solar. Entre l'1 i el 2% de l'energia provinent del sol es converteix en vent. Durant el dia, les masses d'aire sobre els oceans, els mars i els llacs es mantenen fredes en relació a les àrees veïnes situades sobre les masses continentals.
Resultat d'imatges de infografia central eolica

Energia hidroelèctrica


L'energia hidroelèctrica
 és l'energia elèctrica produïda en una central hidràulica a partir d'un corrent, vertical o horitzontal, d'un riu. En altres paraules, és l'electricitat (energia elèctrica) obtinguda a partir d'energia hidràulica (energia mecànica de l'aigua en moviment de rius, llacs i pantans).
Aquesta energia, avui dia, subministra al món aproximadament 715.000 MW energètics o més ben dit, el 19% de l'electricitat mundial, que representa més del 63% del total de l'electricitat de fonts renovables en el 2006.
Les centrals hidroelèctriques utilitzen l'energia mecànica de l'aigua embassada per l'obra de presa ("dic" si no és molt gran) que fa de barrera. L'aigua circula a través d'una canonada on l'energia potencial es transforma en energia cinètica. La força de l'aigua fa girar el conjunt de turbinesgeneradors i alternadors, generant l'energia elèctrica de corrent altern. En aquest cas, l'energia extreta de l'aigua depèn del cabal, de la diferència d'altura d'on s'extreu l'aigua i del tipus, altura i mida de les turbines.

Resultat d'imatges de infografia central hidroelectrica explicada

Energia nuclear


L'energia nuclear és l'energia acomulada en el nucli d'un àtom. Els àtoms són les partícules més petites en què es pot dividir un material. Al nucli de cada àtom hi ha dos tipus de partícules (neutrons i protons) que es mantenen unides. L'energia nuclear és l'energia que manté units neutrons i protons.Fissió nuclear:

En energia nuclear anomenem fissió nuclear a la divisió del nucli d'un àtom. El nucli es converteix en diversos fragments amb una massa gairebé igual a la meitat de la massa original més dos o tres neutrons.


Fussió:

La fusió nuclear és una reacció nuclear en què dos nuclis de àtoms lleugers, en general l'hidrogen i els seus isòtops (deuteri i triti), s'uneixen per formar un altre nucli més pesat. Generalment aquesta unió va acompanyada amb l'emissió de partícules (en el cas de nuclis atòmics de deuteri es emet un neutró ). Aquesta reacció de fusió nuclear allibera o absorbeix una gran quantitat d'energia en forma de raigs gamma i també d'energia cinètica de les partícules emeses. Aquesta gran quantitat d'energia permet a la matèria entrar en estat de plasma.

dijous, 1 de juny de 2017

Què és un full de càlcul?

Un full de càlcul és un  que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i funcions, i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics.